ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปกติ

14 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

14 ก.พ. 2565 (11:18:04)


ด้วยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้กำหนดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ ดังนี้

เอกสารแนบ