ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปกติ

30 สิงหาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

3 ก.ย. 2564 (16:21:29)


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC: Professional Learning Community) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ