ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปกติ

30 สิงหาคม 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

3 ก.ย. 2564 (16:21:38)


ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง ผลการประเมิน ความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีความ พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดให้เปิดเรียน แบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่าง ๆ มีแนวโน้มแพร่ขยายเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ได้แก่ Online, On-Hand, On-Air และOn-Demand เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและบรรลุตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

เอกสารแนบ