ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ด่วนที่สุด

2 กันยายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

2 ก.ย. 2564 (10:11:20)


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นยังคงบังคับใช้ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 50 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จึงแจ้งประกาศหยุดงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและกำหนดมาตรการดำเนินการ

เอกสารแนบ