ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น (doc.banphaisuksa.ac.th)

เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าการที่ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ปกติ

14 กันยายน 2564

นางสาวชนัฐดา วงษาซ้าย

14 ก.ย. 2564 (14:29:22)


ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๙, ๑๐ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ต่อไปนี้

เอกสารแนบ